منت خدای را عز و جل که

لذت زن را قند و عسل که ازدواجش موجب محنت است و به طلاق اندرش مزید رحمت.

هر لنگه کفشی که بر سر ما میخورد مضر حیات است و چون مکرر موجب ممات .

پس در هر لنگه کفش دو ضربت موجود و بر هر ضربت آخی واجب.

           مرد همان به که بوقت نزاع       عذر به درگاه نساء آورد

            ورنه زنش از اثر لنگه کفش        حال دلش خوب به جا آورد

ضربت لنگه کفش لاحسابش هم از راه رسیده ، و جیب شوهر بدبخت را به قیچی

خیاطی درآورده و حقوق یکماهه ی او را به بهانه جوئی بخورد.

                        شوهر و نوکر و کلفت همگی درکارند    

                         تا که تو پول بدست آری و ماشین بخری

                        شوهرت با کت و شلوار پر از وصله بود

                         شرط انصاف نباشد که تو مانتو بخری