الهی ...

همیشه در انتظار رحمت بیکرانت بوده و هستم

بدهی کریمی

ندهی حکیمی

بخوانی شاکرم

برانی صابرم

الهی حال و احوالم چنان است که خود میدانی ...

 

شکراً لله ...