جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم

                                       سنگ خارا را  گواه این دل شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخنها، نکته ها از انجمنها

                                        بشنو ای سنگ بیابان، بشنوی ای باد و باران

                               با شما همرازم اکنون

                               با شما دمسازم اکنون

شمع خود سوزی چو من ، در میان انجمن

                                          گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

یک چنین آتش به جان،مصلحت باشد همان

                                          با عشق خود تنها شود ، تنها بسوزد

من یکی مجنون دیگر، در پی لیلای خویشم

                                          عاشق این شور و حال عشق بی پروای خویشم

تا به سویش رهسپارم، سر ز مستی بر ندارم

                                           من پریشان حال و دلخوش، با همین دنیای خویشم