یک عمر به سودای لبش سوختم و آه

                                      روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد


 

چشمم به قربان چشت

هر چی بخوای میدم بشت

به قول یارو گفتنی

تو وصله ی تن منی ...