ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

 

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است ...