ای همدم روزگار چونی بی من

ای مونس غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان زردم بی تو

تو با رخ چون بهار چونی بی من