پنجاه و نه سال از صنعت نفت میگذرد.

*  ٢٩  اسفند روز ملی شدن صنعت نفت بر تمام ایرانیان مبارکباد.