ماپیام عیدرهبر را چو مصحف می کنیم

                                           مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم

کوری چشم سران فتنه و بیگانگان

                                          چشم آقا،کاروهمت را مضاعف می کنیم

امیدوارم سال ٨٩ سال خوبی ، همراه باسلامتی و نشاط و موفقیت برای همه

ایرانیان باشد.