* الهی، ازسجده کردن شرمسارم و سر از سجده برداشتن شرمسارتر.

* الهی، اگرمذهب نباشد غفار کیست، واگر قبیح نباشد ستار کیست؟

* الهی، اگر گویم سگ کوی توام ، از روی سگ اصحاب کهف شرمنده ام.

* الهی، به حق خودت حضور، وازجمال آفتاب نورم ده.

* الهی، ظاهرم را چون باطن مخلصان گردان.

* الهی، به حرمت راز و نیاز اهل راز و نیازت، این نااهل را سوز و گداز ده.

* الهی، تاکنون به نادانی از تو می ترسیدم، و اینک به دانایی از خودم می ترسم.

                               آمین یا رب العالمین