خدایا :

* به من آرامش ده ،

                              تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

* دلیری ده ،

                             تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم

* بینش ده ،

                             تا تفاوت این دو را بدانم

* فهم ده ،

                           تا متوقع نباشم،دنیاومردم آن،مطابق میل من رفتارکنند.