پانزدهم فروردین مصادف است با:

         وفات شیخ علی اکبر نهاوندی

         صاحب کتاب ارزشمند :

         العبقری الحسان دایره المعارف مهدویت

روحش شاد.