ای باد بگو ز راه دلداری من

                                       آن را که نباشد  غمی از یاری من

تو خفته به مهد ناز شبهای دراز

                                      آیا داری خبر ز بیداری من ؟