کمر درد ، گردن درد ، پشت درد ، کوفتگی اعضای بدن ، سردرد و خیلی از دردهای

دیگری که ممکن است روزانه دچارش شوید ، زنگ خطری است تا به شما بفهماند

آرتروز آماده حمله به شماست.

بیماری ای که بیشتر گریبان کارمندان و جماعت پشت میزنشین یا اگر بخواهیم دقیقتر

بگوییم ( افراد بی تحرک و ثابت نشین ) را می گیرد.

نتیجه اینکه :از همین امروز بشتابید بسوی ورزش و نرمش .