باسمه تعالی

انسان اشرف مخلوقات میبایست ازبدن وجسم خودمحافظت نمایدوهمچنین لازم و

شایسته است به پرورش روح وروان خودهم بپردازد.

ازاینروقطعا"میتوان بابرنامه ریزی وجدیت دردل طبیعت وکوهستان به رشدوکمال بیشتر

رسیدوبهترمیشودبه عظمت خداوندمتعال پی بردوعمیق تر خالق یکتاراستایش نمود.

لذا آرزومندیم بتوانیم یک قدم به خدا و آقاامام زمان(ع)ومردم درکوهستان نزدیکترشویم.

                                                                                              ان شاءالله تعالی