کجائید ای شهیدان خدائی

                                        بلاجویان دشت کربلائی

بیست و یکم فروردین ماه سال ١٣٧٨ دست پلید منافقین بخون دلاوری بزرگ و شجاع

 آغشته گردید. و عظمت این شهید گرانقدر و عزیز بهتر و بیشتر نمایان گشت .

                                                 روحش شاد