هر کس که به راءی خویش مغرور شود

از ساحل امن و عافیت دور شود

کوه است اگر ریگ روان میگردد

پیل است اگر بشکند و مور شود

*** امام رضا ( ع ) میفرماید :

        آنکه خود راءی باشد ؛ خود را به هلاکت افکنده است.