بالا رفتن از کوه ، ورزشی همراه با راهپیمایی میباشد؛ که رکن و پایه ی اصلی آن

حرکت است.

آیا در کوه میتوان به راحتی مثل خیابانهای شهر قدم برداشت؟

قطعا" خیر.

_ فرق اینجاست:

 مسیرهای کوهستانی بندرت دارای سطح صاف و هموار است

  و از اینرو میبایست شخص قدمهای خود را کنترل و حساب شده تنظیم نماید.

گام های متعادل شما را از خستگی زودرس حفظ و انرژی را افزایش میدهد.

هیچگاه نباید پا را به زمین سائید یا استخوانها و عضلات را بی مورد به حرکت درآورد.

* عوامل موثر در راهپیمایی :

   ١ _ سرعت راهپیمایی : در بدن قلب و ریه ، کنترلهای متفاوتی بر روی اندام دارند   

                                    و به ما کمک میکنند تا به درستی سرعت قدم زدن را بدانیم.

   ٢_ تنظیم سرعت و ذخیره سازی انرژی بدن

   ٣ _ استراحتهای لازم در حین راهپیمایی