پنجره زیباست ، اگر بگذارند

                                     چشم ، مخصوص تماشاست

من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم

                                      عشق هم ، صاحب فتواست ، اگر بگذارند