رفتم به در خدای خود ، توبه کنم

                                          از هر گنه و خطای خود ، توبه کنم

تحقیق گناه می نمودم ، دیدم

                                        باید ز ثوابهای خود ، توبه کنم