تا که بودیم ، نبودیم کسی

                                     کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که خفتیم ، همه بیدار شدند

                                    تا که مردیم ، همگی یار شدند

قدر آن شیشه بدانید که هست

                                    نه در آن موقع که افتاده و شکست