باسمه تعالی

تمایل انسان به کوه پیمایی وکوهنوردی وکششهای اولیه درونی جهت رفتن به کوهستان بطورمعمول حدودا"ازسنین١٧ سالگی آغازمیگردد.البته هرفردبابرنامه ریزی و

اراده قوی میتوانددرهرشرایط سنی برای خودش نقطه آغازی را استارت بزند.

* اولین روزیکه انسان بانام خدابه کوه میرودسرآغاززیباوفراموش نشدنی است که تاآخر

عمربرای انسان باقی خواهدماند.

*لازم وضروری است فردجهت شروع ورزش کوهنوردی بهمراه یک کوهنوردباتجربه حرکت

وصعودنماید.(حتی الامکان بهتراست یک گروه ٣ نفره باشیم)درآغازصعودتمام افرادنگاه های کنجکاوانه ای به اطراف محیط دارندسپس پی به وسایلی میبردکه معمولا"کوهنوردان حرفه ای بهمراه خوددارندبنابراین میتوان گفت انسان بدنبال جمع آوری

تجربه ورشدوکمال است.

*درمرحله های آغازین هربارمسیرهای تکراری رابالاوپایین میرویم سپس بتدریج میتوانیم

پس ازکسب حداقل تجربه لازم ازمحیط های تکراری به مسیرهای جدیدی بابرنامه ریزی

وشناخت موقعیت زمانی ومکانی آن صعودهای موفق تری راپشت سربگذاریم.ضمنا"

اگرشروع درفصول بهاروتابستان باشدازفصل زمستان ساده تروطبعا"خطرکمتری هم برای

شخص کوهنوردخواهدداشت.

*بطورجدی بدون تجهیزات کوهنوردی ونبودهمراه وافرادباتجربه بعنوان(سرپرست گروه)

جان انسان به مخاطره می افتد.نمونه های آن عبارتنداز:

١-گم کردن مسیرصعودوتاریکی شب ٢-مقابله یکباره باهوای طوفانی

٣-ندانستن شیوه های مسیریابی ۴-اطلاع ندادن به دوستان وبستگان

۵-عدم آگاهی ازمدت زمان رفت وبرگشت ۶-مواجه شدن باصخره یاپرتگاه وعدم آموزش قبلی

٧-عدم چگونگی اتراق کردن درهوای سردزمستانی یاطوفانی

٨-عدم اطلاع ازنقاطی که خطرریزش بهمن دارند.

٩-نبود داروهای موردنیازو وسایل امدادپزشکی

١٠-افت ناگهانی فشارخون به جهت سطح ارتفاع بالای کوهستان

ومشکلات احتمالی دیگرکه میبایست قبل ازصعودموردبررسی قرارگیرد.

*مسیریا یالهایی برروی لبه خط الراس هاست که بسرعت میتوان دربهاروتابستان

ازآنهاعبورکردودسترسی به پناهگاه وآب درنقاط مختلف کوه درفصول ذکرشده به افراد

علاقمندی نشان میدهدوبنظرمیرسدباوسایل ناقصی که داریم بخوبی میتوان ازعهده

این مهم برآئیم اماوقتی که بازمستان زیباوپرازبرف وسرمای شدیدکوه های ایران اسلامی

مواجه میشویم زمانی است که بایدازتجربیات صعودزمستانی پیشکسوتان استفاده کنیم که بطورمثال چگونه بتوانیم با بادمهیبی که درارتفاعات میوزدمقابله کردولذت برد

وازدیدن مناظرطبیعت وعظمت وشکوه خداوندسربه سجده می افتند.

بدیهی است به جهت درست حرکت نکردن و واردآوردن فشارهای بی دلیل فیزیکی به

بدن خصوصا" زانوهاوبرگشت های سرعتی در فرود وصدمه دیدنهای شدیداندامهای بدن

درجوانی و تکروی های نابجادرفصول بهاروتابستان نیزممکن است حادثه سازباشد.

_درخاتمه اینکه بواسطه غروربیش ازحدبرای خودودیگران کوله باری ازمشکلات راباقی

نگذاریم ودرصددجمع آوری تجربه واطلاعات کارشناسی ووسایل ایمنی برای ورزش

کوهنوردی باشیم تابه آرامش روحی وآمادگی جسمی برسیم وچه بساکوهنوردانی

حتی باتجهیزات کافی  بدلیل کمبودتجربیات زمستانی نمی توانندازپس هوای غافلگیر

کننده فصل سرمابرآیندوبناچارخودراتسلیم طبیعت زیبانموده وسخت هلاک میشوند.