روز دوم اردیبهشت ، روز زمین پاک را گرامی میداریم .

روز سوم اردیبهشت ، روز بزرگداشت شیخ بهایی را هم گرامی میداریم .