* الهی ؛

            تو که یوسف آفرینی

                                       حسن از  زلیخا کمتر باشد

        و  تو که لیلی آفرینی

                                      حسن مجنون تو نباشد

* الهی ؛

            در شگفتم از کسانی که چون و چرایی و کاش کاش گویند.

* الهی ؛

             آدم شبکور کجا ؟

            و عبد شکور کجا ؟

                                   که شبکور ، شکور نباشد.