زندگی چون گل سرخیست

پر از عطر و پر از برگ لطیف،

یادمان باشد

اگر گل چیدیم ؛

عطر و خار و گل و گلبرگ

همه همسایه ی دیوار به دیوار همند