با خون غم نوشتم

               غربت مکان ما نیست

                                              از یاد بردن دوست

                                                            هرگز مرام ما نیست