به روایتی ٧۵ روز بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص)

شهادت خانم حضرت فاطمه زهرا ( س ) میباشد.که امشب شب سیزدهم است

و به فاطمیه اول مشهور شده است.

ولی شیعیان بیشتر نظر بر این قائلند که خانم ٩۵ روز بعد از رحلت پدر بزرگوارشان

به شهادت رسیدند  (یعنی سوم جمادی الثانی سال ١١ ه.ق ) که فاطمیه دوم گویند.

* اسماء بنت عمیس میگوید:

  هنگامیکه فاطمه ( س ) به حال احتضار افتاد ، به من فرمود : اندکی صبر کن و در

  انتظار من باش ، سپس مرا صدا بزن ؛ اگر جواب تو را ندادم بدانکه به پدرم ملحق

 شده ام. اسماء اندکی صبر کرد سپس فاطمه ( س ) را صدا زد.......

  جوابی نشنید، صدا زد ؛ ای دختر  محمد مصطفی ( ص ) ای دختر  بهترین انسانها ، ای دختربرترین کسیکه بر روی زمین راه رفت ،ای دختر

  کسیکه در شب معراج به جایگاه خاص قرب الهی رسید.باز جواب نشنید،

  اسماء روپوش را کنار زد ، ناگاه دریافت که فاطمه ( س ) به لقاءالله پیوسته است.

خود را روی فاطمه (س) انداخت و او را بوسید و عرض کرد :

  ای فاطمه (س)  !  وقتی که به پدرت رسول خدا (ص) رسیدی ،سلام مرا به او برسان.