بسیاری از بیماریهای اندامها و ستون فقرات را میتوان با کفش طبی و ارتزهای

مختلف درمان نمود.

* کفش طبی ، برای درمان کف پای صاف ، متاتارسوس اداکتوس و پاچنبری

   بکار می رود.

* ارتزهای مختلف ، برای درمان ضایعاتی مانند: پولیو میلیت ، فلج مغزی ، در رفتگی

   مادر زادی ران ، بیماری پرتس ، اسکولیوز ، کمر دردهای مزمن ، تغییر شکلهای

   زانو در اثر راشیتیسم و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

* پروتز یا  اندام مصنوعی ، برای بیمارانی که دچار قطع اعضا به علل مختلف شده اند

  ( دیابت _ تصادف - جانبازان جنگ تحمیلی و ...)بکار می رود.

 متخصصان ارتوپدی و  کارشناسان ارتوپدی فنی ؛ باید اطلاعات کافی در مورد ساخت

و کاربرد ارتز ، پروتز و کفش طبی را داشته باشند تا بتوانند آنرا در موقع مقتضی

بکار ببرند.