لبش میبوسم و در می کشم می

به آب زندگانی برده ام پی

نه رازش میتوانم گفت با کس

نه کس را میتوانم دید با وی

لبش میبوسدوخون میخورد جام

رخش می بیندوگل میکند خوی