برای خوشحال کردن یک خانم ......

لازم است صرفا" یک آقا ، موارد ذیل را دارا باشد :

١- یک دوست

٢- یک همدم

٣- یک عاشق

۴- یک برادر

۵- یک پدر

۶- یک استاد

٧- یک سرآشپز

٨- یک الکتریسین

٩- یک نجار

١٠- یک نقاش

١١- یک لوله کش

١٢- یک مکانیک

١٣- یک متخصص چیدمان داخلی منزل

١۴- یک متخصص مد

١۵- یک متخصص بیماریهای زنان

١۶- یک روانشناس

١٧- یک دافع آفات

١٨- یک شفا دهنده

١٩- یک شنونده ی خوب

٢٠- یک سازمان دهنده

٢١- دست و دلباز

٢٢- خیلی تمیز

٢٣- دلسوز

٢۴- ورزشکار

٢۵- گرم

٢۶- مواظب

٢٧- شجاع

٢٨- با جرات

٢٩- باهوش

٣٠- بانمک

٣١- خلاق

٣٢- بااخلاق

٣٣- باکلاس

٣۴- مهربان

٣۵- قوی

٣۶- فهمیده

٣٧- بردبار

٣٨- محتاط

٣٩- بلندهمت

۴٠- بااستعداد

۴١- مصمم

۴٢- صادق

۴٣- قابل اعتماد

۴۴- پرحرارت

۴۵- بچه دوست

* بدون فراموش کردن :

_ تعریف کردن مرتب از او

_ عشق ورزیدن به خریدن

_ درستکار بودن

_ بسیار پولدار بودن

_ تنش ایجادنکردن برای او

_ نگاه نکردن به بقیه ی دختران و خانمها

       و در همان حال ؛ شما باید :

توجه زیادی به او داشته باشید و انتظار کمتری برای خود داشته باشید

زمان زیادی به او بدهید ، بخصوص زمان برای خودش

اجازه ی رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهید و هیچگاه نگران نباشید،او کجامیرود؟!

** بسیار مهم است :

                            هیچوقت فراموش نکنید

سالروز تولدش است و حتی مادر و خواهرش

سالگرد ازدواج

یا قرارهایی که او میگذارد و ........

                                          و اما !!!!!!!!!!!!!

چگونه یک مرد را خوشحال کنیم؟!

١ -  تنهاش بذارید !!!!