در عشق ، اگر عذاب دنیا بکشی

با اشک دو دیده ، طرح دریا بکشی

تا خلوت من ، هزار فرصت باقیست

تنها نشدی ، که درد تنها بکشی