یادمان باشد ، از امروز خطایی نکنیم............

گر که در خویش شکستیم ، صدایی نکنیم..........

پر پروانه شکستن ، هنر انسان نیست..........

گر شکستیم ز غفلت ، من و مایی نکنیم................

یادمان باشد ، اگر شاخه گلی را چیدیم............

وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم.........

یادمان باشد ، اگر خاطرمان تنها ماند.........

طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم.........