به یاد امام حی وحاضر

سمن بویان غبارغم چو بنشینندبنشانند

                                        پری رویان قراراز دل چوبستیزندبستانند

به فتراک جفادلهاچوبربندندبربندند

                                        ز زلف عنبرین جانهاچوبگشایندبفشانند

به عمری یک نفس باماچوبنشینندبرخیزند

                                        نهال شوق درخاطرچوبرخیزندبنشانند

سرشک گوشه گیران راچودریابند دریابند

                                        رخ مهرازسحرخیزان نگردانند اگردانند

زچشمم لعل رمانی چو می خندندمی بارند

                                        ز رویم راز پنهانی چومی بینندمی خوانند

دوای دردعاشق راکسی کو سهل پندارد

                                       ز فکرآنان که درتدبیر درمانند درمانند

چومنصور ازمراد آنان که بردارند بردارند

                                      بدین درگاه حافظ راچو می خوانند می رانند

درین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

                                        که بااین درد اگر دربند درمانند درمانند