به یاد آشنایان ، آشنا باش

                               به پیوندی که بستیم ، با وفا باش

همیشه یاد تو ، در خاطرم هست

                               تو هم هر جا که هستی ، یاد ما باش