دلا امشب سفر دارم                          چه سودایی بسر دارم

حکایتهای پر شرر دارم                         چه بزمی با تو تا سحر دارم

به پرواز آسمان عشق                          چه خوش رنگین بال و پر دارم

به صحرای بیکران عشق                        سفرهای پر خطر دارم

نمی ترسم از فتنه ی طوفان                   دلی چون دریای خزر دارم

به بیتابی قلب عاشقان                          پیامی از شمس و قمر دارم

من امشب با خدای خود                          مناجاتی دگر  دارم

نیایشها به درگاهش                               از این شور و شرر دارم

ز لطف بیکران او                                    تشکرها کنم اما

شکایتها به درگاهش                              ز سودای بشر دارم