٢۵ اردیبهشت ماه ؛

                        روز بزرگداشت ،

                                             استاد طوس

        ((   حکیم  ابوالقاسم     فردوسی ))

                              گرامی باد