الهی ، قربان لب و دهانم بروم که به ذکر تو گویایند.

الهی ، تاکنون از این و آن به سویت راه می یافتم و اینک از تو به این و آن آشنا میشوم.

الهی ، نمی گویم که ظالم نیستم ولی شکر که از عمال ظلمه نشدم.

الهی ، تاکنون به زحمتم از بیرون می طلبیدم و اینک به رحمتت از درون می جویم.

الهی ، این چه وادیی است که تا بخواهم سر مویی نزدیک شوم ؛ فرسنگهادورمیشوم.

الهی ، به حق آنانی که از دیده ی مردم غایبند ؛ این غایب را در حضور بمیران.

الهی ، الهی ............