هر که دیدم به جهان شیفته ی روی تو بود

                            یا که آویخته از زلف سمن بوی تو بود

آن یکی نعره زنان در چمن روی تو شاد

                            وین یکی ناله کنان در شکن موی تو بود

یا که لیلی روش اندر خم زلفت میسوخت

                            یا که مجنون صفت اندر پی آهوی تو بود