کفش و کفی نقش مهمی در عملکرد بیومکانیک foot ( پا ) دارند و از این طریق

میتوانند بر عملکرد اندام تحتانی و ستون فقرات نیز تاثیرگذار باشند.

با توجه به شیوع زیاد کمر درد در جوامع امروزی ، لازم است ارتباط بین کفش

و کمر درد مورد بررسی قرار گیرد.

از جمله ویژگیهای کفش که میتواند بر عملکرد مکانیکی نواحی پروگزیمال تاثیرگذار باشد،

افزایش ارتفاع پاشنه است.

بررسیها نشان میدهد ؛ بسیاری از خانمها که از کفش پاشنه بلند استفاده مینمایند،

از درد در ناحیه ی کمر شکایت دارند.

تغییر ارتفاع پاشنه ، باعث تغییر در وضعیت بدن ، کاهش عملکرد پا و تغییر در الگوی

راه رفتن میگردد.

گروهی معتقدند افزایش ارتفاع پاشنه منجر به anterior tilt لگن و به دنبال آن افزایش

لوردوز و عدم تعادل عضلانی میشود و این تغییر را بعنوان مکانیسم ایجاد کمردرد

ذکر می نمایند.

از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات استاتیکی و دینامیکی در این مورد نشان داده است

که افزایش ارتفاع پاشنه منجربه کاهش لوردوز کمر میگردد.

 *جنبه ی دیگر از اثرگذاری کفش بر کمردرد عبارت است از :

نقش کفش در جذب ضربات و ممانعت از انتقال این ضربات به ستون فقرات.

_ نتیجه : انتخاب و طراحی کفش به نحوی که سبب جلوگیری از ایجاد

              کمردرد باشد ، سودمند واقع میشود.