زنده باد

             آنکس

                     که گاهی

                                   یاد ، از ما میکند

از خجالت

            ما را

                   غرق دریا میکند

                                        حال ما می پرسد و از مهربانیهای خود

این دل رنجور ما را

                        عطر گلها میکند..........