بیمار باید در نظر داشته باشد ، ورزشهایی که قوس کمر را افزایش داده مضر است.

برخی از آنها عبارتند از :

1- خم شدن به عقب در حال ایستاده.

2- قوس دار کردن کمر در حال خوابیده به شکم.

3- خم کردن کمر و رسانیدن انگشتان دست به زمین در حالیکه زانوها کشیده است.

4- بلند کردن هر دو پا در حالیکه بیمار به پشت خوابیده و زانوها کشیده است.

5- خطرناکترین ورزش بلند کردن اشیاء سنگین در بالای خط کمری میباشد ،

  مانند : وزنه برداری . به همین دلیل اکثر وزنه برداران ؛ دیر یا زود دچار کمردرد میشوند.

** بعضی نظر میدهند ، راه رفتن معمول و تند راه رفتن برای بیماران مبتلا به کمردرد

     چندان مفید نمیباشد ، زیرا اکثر مردم در موقع راه رفتن ، سینه ی خود را به جلو

     داده که باعث افزایش قوس کمر میگردد.

_ درجا دویدن  ؛ با توجه به اینکه شخص در موقع دویدن دست خود را به جلو تکیه داده

   و کمی به جلو خم میشود ، مانعی ندارد.