سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

                                              دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

                                             ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

زیرکی را گفت این احوال بین خندیدوگفت

                                             صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

                                              شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

                                             ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

                                             رهروی باید جهانسوزی نه خامی بیغمی

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

                                             عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

                                             کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

                      گریه ی حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق

                        کاندرین   دریا   نماید   هفت   دریا  شبنمی