گفت دانایی که گرگی خیره سر

                                          هست پنهان در نهاد این بشر

هر که با گرگش مدارا میکند

                                         خلق و خوی گرگ پیدا میکند

هر که گرگش را دراندازد به خاک

                                         رفته رفته میشود انسان پاک

زور بازو ، چاره ی این گرگ نیست

                                         صاحب اندیشه داند، چاره چیست

در جوانی جان گرگت را بگیر

                                         وای اگر این گرگ، گردد با تو پیر