امشب شب اول ماه رجب است و شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام.

فدای منادی ندادهنده ای هستم که میفرماید: این الرجبیون

خدایا به ما درک روزها و شبهای ماه های رجب ، شعبان را عطا فرما

تا آماده شویم برای ماه مهمانی خدا ( رمضان )

 

** این واقعه را سخت بگیری شاید

                                                     از کوشش عاجزانه کاری ناید

   از رحمت ایزدی کلیدی باید

                                                   تا قفل چنین واقعه را بگشاید