امروزه ورزش از شاخصه های مهمی بشمار می آید که قادر است

روشنترین و

سالمترین راه را در رسیدن به کمال

                               به تمامی اقشار جامعه نشان دهد.

همین امر سهم چشمگیر تربیت بدنی را در تامین سلامت عمومی و پیشگیری

از آسیبهای جسمانی و روانی و نیز دستیابی به پویایی و شادابی و نشاط

و کسب مهارتهای حرکتی را برای همه ی آحاد جامعه روشن میسازد.

* امروزه معلولان عزیز با توجه به نوع و شدت معلولیت و تواناییها و علایق خود

   میتوانند در رشته های ورزشی مختلف شرکت نمایند که این امر حتی در

   مورد معلولان بسیار شدید نیز امکان پذیر است.

  _ این ورزشها شامل :

     ویلچررانی - شنا - پرتاب دیسک و نیزه - وزنه برداری - والیبال نشسته - گلبال -

     بسکتبال با ویلچر - دارت - فوتبال CP  و  بوچیا و .....

     که ضمن ایجاد شادابی و نشاط موجب افزایش کارآیی این گروه از افراد جامعه

     خواهد شد.