* معجزه و کرامات به اذن خداوند سبحان از نشانه های ائمه معصومین (ع) است.

_ برخی از معجزات و کرامات امام نهم (ع) :

                 * شفای چشم :

محمدبن میمون میگوید : به همراه امام رضا(ع) در مکه بودم به حضرت عرض کردم

میخواهم به مدینه بروم نامه ای برای  ابی جعفر   بنگار تا با خودم ببرم.

امام هشتم (ع) تبسمی کردند و نامه ای نوشتند.

به مدینه رفتم درحالیکه چشمهایم به دردی مبتلا بود .

به در خانه ی امام جواد (ع) رفتم  نامه را تحویل دادم.  موفق  غلام امام گفت :

سر نامه را بگشا و در پیش روی امام قرار بده .

اینکار را کردم  آنگاه حضرت جواد (ع) فرمود : ای محمد وضعیت چشمت چگونه است ؟

عرض کردم یابن رسول الله  همانگونه که مشاهده میفرمائید بیمار است و نورش رفته

است. امام دست مبارکش را دراز کرد و بر چشمم کشید .

بینائیم چون سالمترین زمانش گشت. دستها و پاهای حضرت را بوسیدم و در حالی

برگشتم که بینائی ام را بازیافته بودم واین در زمانی بود که سن حضرت کمتر از سه

سال بود.

             * نقره از برگ زیتون :

ابو جعفر طبری  از  ابراهیم بن سعید نقل میکند که :

حضرت جواد (ع) را دیدم که بر برگ درخت زیتون دست میزد و آن برگها به برگ نقره

تبدیل میشد. من آنها را از حضرت گرفتم و با آنها در بازار معامله نمودم.

آن برگها نقره ی خالص بود و هرگز تغییری نکردند.

             * طلا شدن خاک :

اسماعیل بن عباس هاشمی  میگوید :

در روز عیدی به خدمت حضرت جواد (ع) رفتم . از تنگدستی به آن حضرت شکایت کردم

حضرت سجاده ی خود را بلند کردند  از  خاک قطعه ای از طلا گرفت.

یعنی خاک به برکت دست حضرت به پاره ای طلای گداخته مبدل شد.

آن را به من عطا کرد. من آنرا به بازار بردم ١۶ مثقال بود.

   * نرم شدن آهن :

راوی نقل میکند : امام جواد(ع) را دیدم که آهن را بدون آنکه در آتش نهد

می کشید و سنگ را با خاتم خود نقش میزد.

                                خدایا بحق پدر بزرگوارش

                                                                     کاظمین نصیبمان فرما