ستون فقرات از طرفی نخاع شوکی را محافظت نموده و از طرف دیگر وزن سر و گردن

و تنه را تحمل میکند و اجازه ی حرکت به سر و گردن و تنه و لگن میدهد.

ستون فقرات انسان از رویهم قرارگرفتن 33 مهره بوجود آمده است.

7 مهره گردنی - 12 مهره پشتی - 5 مهره کمری - 5 مهره خاجی - 4 مهره دنبالچه ای.

مهره های خاجی و دنبالچه ای غالبا" به یکدیگر جوش خورده و استخوان واحدی را

بوجود آورده اند.

_ هر واحد از ستون فقرات یک مهره است.

_ هر یک از مهره ها با مهره ی بالا و پائین خود بوسیله ی مفاصل و رباطهائی

    متصل میگردند. گرچه پایداری ستون فقرات بوسیله ی این مفاصل و رباطها

   تامین میشود اما باید گفت عامل دیگری که در پایداری ستون فقرات نقش مهمی

   را ایفا میکند عضلات اطراف ستون فقرات(Para Vetebral Muscles ) در عقب و

   عضلات جدار شکم در جلو میباشد.

دیسک بین مهره ای که بصورت کمک فنری ضربه های وارده به ستون فقرات را

خنثی میکند بصورت صفحه ای ما بین دو جسم مهره قرار گرفته است.

این عضو که بزرگترین عضو بدون عروق در بدن است از 2 قسمت :

محیطی و  مرکزی بوجود آمده است.که حلقه ی لیفی نامیده میشود.