امام پنجم علیه السلام می فرماید :

       هر چشمی روز قیامت گریان است

                                                      جز ٣ چشم

١ - چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد.

٢ - چشمی که از ترس خدا گریان شود.

٣ - چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود.