دلبرا از شوق رویت بیقرارم  بیقرار

این تو و باران وصلت این من و این شوره زار

گشته فردوس برین از روی زیبایت خجل

مشک و عنبر شد زعطر جان فزایت شرمسار

گرنبود امید وصلت مرده بودم بارها

صبح صادق میدمد آخر پس هر شام تار

ترس آن دارم بیازارد فغان و ناله ام

خاطر نازکتر از برگ گل آن گلعذار

در دعای نیمه شب یادی کن از ما پیش رب

آشنا کن با لبانت نام این مسکین زار

نام زیبایت دهانها را معطر میکند

از زبانم تا نفس باقیست نامت برندار

قصه ی خورشید و سنگ را تکرار کن

بر نگاهت سالیانی گشته دل چشم انتظار

التماست میکنم مجلس مصفا کن بیا

نقش بستان جمله بر آب است بی روی نگار

مصلحت گویا ندیدی جرعه ای نوشم زوصل

ورنه میدانی که من چون می سپارم روزگار ............

  * امام زمان (ع) چشم بینا - گوش شنوا -زبان گویا و دست گشاده ی خداوند است.

  * سبب غیبت امام زمان(ع) خود ما هستیم.

 * دعای تعجیل فرج دوای دردهای ما است.

 *  انتظار ظهور و فرج امام زمان(ع) با اذیت دوستان آن حضرت  سازگار نیست.