این روز بزرگترین عید آل محمد(ص) بشمار میآید.

و در این روز خداوند :

* توبه ی آدم (ع) را پذیرفت.

* ابراهیم (ع) را از آتش نجات داد.

* حضرت سلیمان (ع) از مردم برای جانشینی آصف بن برخیا گواه گرفت.

* حضرت موسی (ع) هارون را وصی خود کرد.و حضرت موسی (ع) بر جادوگران

  پیروز شد. و یوشع را به خلافت خویش برگزید.

* حضرت عیسی(ع) اعلان کرد که شمعون وصی اوست.

* کشتی حضرت نوح(ع) بر کوه جودی (آرارات) قرار گرفت.

_ در شب عید غدیر و شبهای مثل آن باید فضیلت این شبها و روزها و صاحب آنها

  و مطاعن دشمنان ایشان و احادیث وارده در زمینه ی ولایت

  با اقامه ی دلیل و برهان ذکر شود تا موجب تقویت عقاید مذهبی گردد.

نه اینکه خدایی ناکرده به لهو و لعب گذرانده شود.

            (( عید غدیر بر تمام دوستان و محبان آن حضرت مبارکباد. ))

 

گفتم : به کام وصلت خواهم رسید روزی

گفتا : درست بنگر ....... شاید رسیده باشی