برای موفق شدن در خودسازی لازم است همتی برآورده و از گناهان گذشته توبه نموده

سپس به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که :

١ - هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید قصد جدی کنید که :

    هر عملی که پیش آید  رضای خدا را مراعات خواهم کرد. آنوقت در هر کاری که

    میخواهید انجام دهید  نفع آخرت را منظور خواهید داشت و همین حال را تا شب

  ( وقت خواب) ادامه خواهید داد.

٢ - وقت خواب چهار-پنج دقیقه ای در کارهایی که روز انجام داده اید  فکر کرده و 

    یکی یکی از نظر خواهید گذرانید. هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته

     شکر بکنید و هر کدام  تخلف شده  استغفار بکنید و این رویه را هر روز ادامه دهید.

    این روش اگرچه سخت و در ذائقه نفس تلخ است ولی کلید نجات و رستگاری است.

٣ - هر شب پیش از خواب  اگر توانستید سور مسبحات یعنی :

    سوره های حدید- حشر- صف - جمعه و تغابن را بخوانید و اگر نتوانستید

     تنها سوره ی حشر را بخوانید.